» » Sayfa 758

Windows 7 Tüm Sürümler Tek DVD
Windows 10 Tüm Sürümler indir
Adobe Cloud Tüm Sürümler indir
Warezturkey Güncel Duyuru
Sizinleyiz...
 
 
 

K-Lite Mega Codec Pack v3.8.0

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 22:38

0

alt
Bu codec paketi sayesinde tüm görüntü ve ses dosyalar?n?z? acabilir, donan?mlar?n?z?n destekledi?i tüm özellikleri de sonuna kadar kullanabilirsiniz. Böylece DivX filmleriniz, DVD, VCD veya SVCD`leriniz ile tüm bicimlerdeki ses dosyalar?n?z daha güzel, net, h?zl? ve sorunsuz bir bicimde oynat?lacakt?r.

Kategori: Program indir

 

K-Lite Codec Pack v3.8.0 Full / Standard / Basic

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 22:10

0

alt
Media dosyalar?n?n oynat?m?nda format ve codec karma?as?na dü?mekten kurtulman?n en iyi yolu sa?lam bir codec paketi yüklemektir. K-Lite Codec Pack ile bu cözüm sa?lanabiliyor. ?cerdi?i en yayg?n video ve audio codec`leri ile bilgisayar?n?zda tüm media dosyalar?n? oynatabileceksiniz.

Kategori: Program indir

 

Softomate ToolbarStudio v4.0.2.43

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 13:46

0

alt
Kar???k programlama dillerinden hicbirini bilmeden, internet explorer veya FireFox icin ho? görünümlü ve kullan??l? arac cubuklar? yapmak ister misiniz? Toolbar Studio bu fikriniz icin ba?vurman?z gereken tek arac.

Kategori: Program indir

 

Aurora Media Workshop v3.3.52

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 13:20

0

alt
Müzik ve video dosyalar?n?z? düzenlemenizi ve farkl? formatlar aras?nda dönü?türmenizi sa?layan bir uygulama. Programla Avi, Mpeg1, Mpeg2, Asf, Wmv, Vob, Dat, DivX, Xvid formatlar?ndaki videolar?n?zdan parcalar kesip birle?tirebilir, videonun icine resim ekleyebilir ve yine bu formatlar aras?nda dönü?üm yapabilirsiniz. Ayn? ?ekilde mp3, wma, wav, ogg formatlar?ndaki müzik dosyalar?n?z? düzenleyip yine bu formatlarda kaydedebilirsiniz. Program?n ses, veri ve video cd yazma özelli?i de mevcut.

Kategori: Program indir

 

Aurora MPEG to DVD Burner v5.1.13

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 12:48

0

alt
Aurora MPEG To DVD Burner, DVD yaz?c?s? olanlara MPEG format?ndaki filmleri menüleriyle birlikte DVD olarak haz?rlay?p yazd?rmaya yarayan bir program. Bu sayede 2 program yerine bir program kullan?p i?inizi kolayca halledebiliyorsunuz. Program ayr?ca DVD-RW ve tabi CD-RW formatlar?n? da okuyup, cevirip yazabiliyor. Ayr?ca program, otomatik DVD video haz?rlama ve DVD sanal disk dosyas? olu?turma gibi özellikleri de icerisinde bar?nd?r?yor.

Kategori: Program indir

 

Inzomia Fast Video Indexer v1.05

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 12:08

0

alt
Video karelerini yakalayabilen Inzomia Fast Video Indexer, video sahnelerini dizinleyerek, diledi?iniz sahneyi kolayca bulabilmenizi sa?lar.

Kategori: Program indir

 

NoteBurner Audio Converter v2.16

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 11:39

0

alt

Kopyalama korumas? olan müzik dosyalar?n?n (DRM) kopyalanmas?n? cd/dvd aktar?lmas?n? sa?l?yan oldukca kullan??l? bir program. Kaydetti?iniz dosyalar? WMA, M4P müzik ve M4B, AA, AAC, MP3, rax, MP4, WAV, RA, snd, OGG, aif formatlar?na dönü?türebiliyorsunuz.

Kategori: Program indir

 

Cool Record Edit Deluxe v5.2

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 10:43

0

alt
Cool Record Edit, bandlar, LP'ler, canl? performanslar, internet radio, DVD ya da di?er ses kayna??n? diskinize transfer etmenize yard?m eder. Yaz?l?mla de?erli kay?tlar?n?z? da koruyabilirsiniz (sadece kayda ba?lad?ktan sonra, ses kayna??, kaliteli ve seviyeli kay?t).

Düzenleyici, ses dosyas?n?n veri izini görüntülemenize, filtrelemenize, farkl? ses efektleri uygulaman?za ve daha fazla ce?itli i?lemler gercekle?tirmenize olanak tan?r. Tüm kay?tlara geli?tirilmi? ses kalitesi dengeleyici, kaset-teyp kay?tlar? icin gürültü filtresi, vinyl kay?tlar? temizlemek icin parazit filtresi bir t?klama ile eklenebilir.

Kategori: Program indir

 

Kingdia DVD Ripper v3.1.0

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 09:18

0

alt
Smart DVD Ripper DVD filmlerinizi tüm kullan?lan video bicimlerine (VCD, SVCD, AVI, MPEG, DivX, vb.) cevirebilen bir programd?r. Yüksek i?lem h?z? ile bu i?lemi oldukca k?sa sürede tamamlayabilirsiniz. Ayr?ca bir DVD icindeki filminizi kaliteden cok fazla ödün vermeden tek CD icine atabilirsiniz.

Kategori: Program indir

 

Power Video Converter v1.5.56

Ekleyen: Admin - Tarih: 27-02-2008, 09:06

0

alt
Power Video Converter AVI, MPEG1, MPEG2, VCD, SVCD, DVD, WMV, ASF, DAT, VOB dosya bicimleri aras?nda dönü?türme ihtiyac?n? kar??lamak amac?yla yaz?lm?? bir video düzenleme arac?d?r. Ola?anüstü bir dönü?türme h?z?na sahip olan yaz?l?m kullan?c?-dostu arayüzü ile kolay i?lem yap?lmas?n? sa?lamaktad?r. Dönü?türme i?levinin yan? s?ra dosya parcalama ve birle?tirme özelli?i de bulunmaktad?r. Ayr?ca ses ve resim dosyalar?n? c?karabilme deste?i veren yaz?l?m tüm bu i?lemleri tek ekranda yapabilmesi ile kullan?m kolayl???na büyük önem verdi?ini göstermektedir. WMV profillerini düzenleme ve görev atama özelliklerini de kullanabilece?iniz yaz?l?m oldukca kücük bir boyuta sahiptir.

Kategori: Program indir